První měsíc tady, škola a Welcome camp s Rotary

19.09.2017

Upřímně jsem si myslela, že svůj článek vydám už dřív, ale nakonec toho bylo tolik, že jsem se k tomu dostala až teď. Dva týdny ve škole jsou zamnou a já si pomalu, ale jistě zvykám na nošení uniformy a předměty ve španělštině. První týden ve škole byl trochu hektický, hlavně co se týče lidí. Všichni se s vámi chtějí pozdravit, povídat si s vámi, být s vámi kamarádi. Naštěstí se mě hned první den ujaly moje tři spolužačky, které mi pomohly nejen s komunikací, ale také s poznáním toho, jak vše na škole funguje. I přesto, když se na vás nahrne během dvou sekund 20 lidí, je komunikace skoro nemožná. Lidi jsou tu opravdu moc milí. Někdy až moc, ale jsem za to vděčná, protože mi to hodně usnadnilo můj první měsíc výměny.  

Co se týče školy jako takové, v hodinách často spím. Většinou, když dávám ve dvou předmětech pozor, další dvě hodiny prospím. Je to náročné, soustředit se na jeden, někdy i dva jazyky, z čehož ani jeden není váš rodný jazyk. Celkově jsem pořád unavená a spím :D. 

Každé ráno máme nástup v řadách. Každý stojí v řadě se svou třídou a s hudbou se vyvěsí Argentinská vlajka. Potom do mikrofonu mluví jeptiška nebo učitel/ka náboženství, všichni odříkají modlitbu a začínáme. Vyučování mi tu začíná 7:15 a končí v 1 nebo ve 2. 

První týden školy se vlastně skoro nic nedělo, protože polovina mé třídy byla na kempu v Mendoze, takže jsme celé dny jen hráli karty a pili maté (už mi to začalo hodně chutnat). 

Druhý týden už jsem si dokonce začala i psát v některých hodinách. Ne, že bych rozuměla tomu, co učitelé říkají, ale snažím se opisovat to, co je na tabuli a občas to, co má v sešitě má spolusedící. 

Má škola je rozdělena na dva týmy. Jeden se jmenuje Rafaga - zelený (můj tým) a druhý Huinka - červený. Studenti školy jsou rozděleni do těchto týmů hned na začátku jejich studia. Soutěží mezi sebou nejen ve sportovním aktivitách, ale na konci roku soutěží také o nejlepší video. Už jsem se zúčastnila na jednom z volejbalových zápasů a vyhráli jsme. Bylo to super. 

Moje španělština je lepší každým dnem a občas jsem schopná vést i plynulou konverzaci s opravdovým člověkem :D. Zatím víc rozumím, než mluvím, ale věřím, že se to za chvíli srovná. 

16.-17.9. proběhl welcome camp s naším rotary distriktem. Už dlouho jsem se na něj těšila, protože jsem chtěla poznat všechny ostatní výměnné studenty. Všichni říkají, že tito lidé se stanou vaší druhou rodinou a vážně to tak je. Nikdy bych nevěřila, že se člověk, může tak moc sblížit s tolika lidmi za jeden jediný den. Všichni jsme na stejné lodi. Už teď mi moc chybí a těším se na to, až je znovu uvidím. Kemp tady byl mnohem uvolněnější než kempy s naším distriktem v Česku. Méně prezentací, víc přestávek a zábavy. Tančili jsme, povídali si a smáli se. Bylo to skvělé. Taky rotariáni a rotexáci byli celkově více uvolnění, ale to je asi tou mentalitou lidí tady. 

Taky už jsem tu byla na párty. Byla to oslava mé kamarádky, která byla minulý rok na výměně v ČR. Slavily s námi také další 3 výměnné studentky, které byly minulý rok na výměně na Slovensku. Byly jsme na večeři a potom jsme šly do klubu. To všechno v Palermu v hlavním městě. Říká se, že Palermo je jako Hollywood - spousta luxusních obchodů, restaurací, klubů a hodně drahých bytů. Hudba je rozhodně lepší než v klubech v Česku, i když každá písnička zní v podstatě stejně :D. Všude je spoustu lidí a všichni tancují se všemi. Párty se tu rozjíždí kolem 3 ráno a končí mezi 6-7 :D. 

20.9. jsme měli ve škole oslavu prvního dne jara. Pro všechny je to velká věc. Já osobně jaro miluji, takže už se na něj strašně těším. Myslím, že je to nejhezčí období v roce. Ve škole jsme hráli hry a bavili se všichni pohromadě. Každý ročník byl ten den v jedné barvě. Naše barva byla bordó. 

Kdybych měla shrnout svůj první měsíc tady, myslím, že jde zatím všechno skvěle. Pořád mi úplně nechutná jídlo, ale nejsem homesick, s mou host rodinou jde vše skvěle a začínám se tu opravdu cítit jako doma. 

Pár faktů na závěr:

  1. Ve vězení můžete studovat vysokou školu. Je tu prý muž, který zavraždil svou rodinu, ve vězení studoval právo a momentálně je jedním z nejlepších právníků, který hájí lidi se stejným obviněním. 
  2. Autoškolu tu neděláte u nás. Vlastně tu neexistuje nic jako je autoškola. Buď vás vaši rodiče naučí řídit a vy jen uděláte test a pak dostanete řidičák, nebo se učíte parkovat s instruktorem a pak uděláte testy s ním. Většina těchto lidí pak stejně neřídí, i když mají řidičský průkaz, protože to neumí.
  3. Nemají tu skoro žádné dopravní značky.
  4. Na benzínce NESMÍTE tankovat sami - jsou tu na to lidi. Jen otevřete okýnko a zaplatíte přímo z auta.
  5. Půl litru piva tu stojí cca 80 kč.First month here, school and Welcome camp with Rotary

I honestly thought that I will write my article earlier but there were so many things to do that I´m doing it now. First two months of school are already behind me and I´m slowly but surely getting used to wearing the uniform and having subjects in spanish. The first week of school was little bit hectit especially because of the people. They all want to say hello to you, talk to you, be friends with you. Fortunately, my three classmates took me under their wings the first day. They helped me not only with communication, but also with knowing how everything works at school. Still if 20 poeple want to talk to you at once, it is almost impossible. People are really nice here. Sometimes too much, but I'm grateful for it, because it made my first month of exchange much easier. 


About school. I usually sleep in the classes. Normaly when I pay attention in two subjects I sleep next two hours. It´s exhausting to focus and think in one, sometimes in two languages when none of them is your native lenguage. 

Every day when the school starts everybody has to stand in the line with their class. There is a music in the backround while the flag raises. Then the nun or the teacher of religion speaks to the microphone, they all pray and we can begin. My school here starts at 7:15 am and ends usually at 1 or 2 pm.

There was just a half of my class the first week of school. A lot of people went to a camp in Mendoza. We didn´t really do anything. We just played cards and drinked mate. 

The next week I even started to write something in the classes. Not that I could understand what the teachers says, but I try to write what is on the board and sometimes what my classmates have in their notes. 

My school is divided into two teams. One is called Rafaga - green (my team) and another Huinka - red. School students are divided into these teams right at the beginning of their studies. They compete between each other not only in sports, but also at the end of the year, they compete for the best video. I have already taken part in one of the volleyball matches and we won. It was great.

My Spanish is better every day and sometimes I can even have a fluent conversation with a real person :D. I understand more than I speak, but I believe it will be okay soon. 

16.-17.9. there was a welcome camp with our rotary district. I've been looking forward to it for a long time because I wanted to meet all the other exchange students. Everyone says that these people will become your other family, and that's what it really is. I never would have believed that I could become so close to so many people in a single day. We're all on the same boat. I miss them already, and I'm looking forward to see them again. The camp here was much more relaxed than the camps with our district in the Czech Republic. Fewer presentations, more breaks and fun. We were dancing, talking and laughing. It was great. Rotarians and people from rotex are generaly more relax, but that's probably the mentality of people here.

I also went to a party. It was the celebration of my friends birthday. She was an exchange student in Czech Republic last year. Three other exchange students who had been on exchange in Slovakia last year also went with us. We went to dinner, and then to the club. All this in Palermo in the capital. It is said that Palermo is like Hollywood - lots of luxury shops, restaurants, clubs and lots of expensive apartments. Music is definitely better than in clubs in the Czech Republic, although each song is basically the same :D. There are plenty of people everywhere, and they all dance with everybody. The party here usually starts around 3 am and ends between 6-7 am :D.

20.9. we had a celebration of the first day of spring. It is a big thing for everyone. I personally love spring, so I'm really looking forward to it. I think this is the nicest period of the year. At school, we played games and we all talked together. 

If I had to summarize my first month here, I think that everything is great yet. I still don´t really like the food, but I'm not homesick, everything is going great with my host family and I'm really starting to feel here like at home.

A few facts:

  1. You can study college in jail. There is a man who murdered his family, he studied law in prison, and he is currently one of the best lawyers who defends people with the same charges.
  2. You do not do a driving school here. Actually, there is nothing like a driving school. Your parents have to teach you how to drive and you just do a test and then you get a driving license, or you learn to park with the instructor and then you do the test with him. Most of these people don´t drive after that even though they have a driving license because they don´t know how to drive.
  3. They almost don´t have traffic signs.
  4. At gas stations you CAN NOT tank yourself - there are people to it. Just open the window and pay directly from the car.
  5. Half a liter of beer costs about 80 czk.

.